ארגמן עמרי – משרד עורכי דין

טלפון - 03-7520222

להרשאה לחץ על החותמת


טופס לקוח לתביעה/הגנה בתאונה

פרטים אישיים-סודיות מובטחת


טלפונים נוספים:
מצב אישי לקוח:

(הכנסתי החודשית לפני האירוע רצוי לצרף תלושי משכורת/דוחות שומה בצירוף המסמכים בסיום מלוי הטופס)


פרטי המפנה:
טלפונים:
פרטי צד ג':
חברת ביטוח המזיק/צד ג':

הבהרה

הובהר ללקוח כי אין לשתף פעולה עם חוקרים ו/או נציגים מטעם חב' הביטוח מבלי להיוועץ בעו"ד ועליו לעדכן את עורך הדין במקרה של פניות אליו מצד חוקרים ו/או נציגים מטעם הצד שכנגד או חב' הביטוח.


Browse...
הצעות ובקשות
להדפסה ושליחה בפקס - הקש על הדפסה בראש הטופס
Please wait...