פסילת מינמום

ישנם מקרים בהם החוק קובע פסילת מינימום כדוגמאת הסעיפים הבאים בפקודת התעבורה

 פסילת מינימום שני חודשים

 37. פסילת מינימום שני חודשים (תיקון: תשמ"א, תשנ"ה)

הורשע אדם על עבירה מן המפורטות בתוספת השנייה, ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע על אחת העבירות האמורות או על אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה, דינו, בנוסף לכל עונש אחר, פסילה מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משני חודשים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

 פסילת מינימום שלושה חדשים

 38. פסילת מינימום שלושה חדשים (תיקון: תשנ"ה)

הורשע אדם –
(1) על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה;
(2) על עבירה מן המפורטות בתוספת השנייה, שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש;
(3) על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

 אלו הן העבירות בתוספות הרלוונטיות

 תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ב, תשנ"ה, תשנ"ו, תש"ס, תשס"ד)
(סעיפים 38 ו 39)
1. עבירה לפי סעיף 10 (למעט נהיגת רכב בידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידשו).
1א. עבירה לפי סעיף 12א1(ב) ו-(ג).
2. עבירה לפי סעיף 62(7).
3. עבירה לפי סעיף 338(1) או (4) לחוק העונשין, התשל"ז1977-.
4. עבירה לפי תקנות 26(2), 84(ב), כשההסעה היא בשכר, 47(ד), 144 או 308(ד) לתקנות התעבורה, תשכ"א1961- (להלן – התקנות).
תוספת שנייה (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ז, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ה, תשנ"ז, תשס"ג, תשס"ד)
(סעיפים 38 ו 39)
1. עבירה לפי סעיפים 62(2), 62(4).
2. (בוטל)
3. עבירה לפי תקנה 320(א) לתקנות או סימן ה' לפרק השלישי בחלק ד' לתקנות, אם קבע בית המשפט כי במצב הבלמים או ההגה יש משום סכנה.
4. עבירה לפי תקנות 22(א) לגבי אי-מתן זכות קדימה לפי תמרור, 26(4), 27(ג), 45(1), 51, 56, 57, 64(ג), 64(ד), 99(א), 436 או 438.
5. עבירה לפי תקנה 54(א)(1) עד (4) לגבי מהירות העולה ביותר מ30- קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ40- קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה.
6. – 7. (בוטלו)

 פסילת מינימום שנה אחת

39. פסילת מינימום שנה אחת על אף האמור בסעיף 38, אם הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השנייה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש, ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע כאמור, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה אחת; אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

 פסילת מינימום לתקופה של שנתיים בשל נהיגה בשכרות

 39א. פסילת מינימום בשל נהיגה בשכרות (תיקון: תשנ"ה) הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 62(3), דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה – פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

 פסילת מינימום שלוש שנים

 40. פסילת מינימום שלוש שנים (תיקון: תשכ"ה) הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 64, או לפי סעיף 64א, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

 המסייע ברכבו לעוון או לפשע עבירות מין ועבירות אחרות

 43. המסתייע ברכבו לעוון או לפשע בעל רישיון נהיגה או בעל רישיון רכב שהורשע על עוון או על פשע שביצועם נתאפשר או הוקל עקב נהיגתו ברכב או עקב השימוש ברכב שיש לו רישיון עליו, בית המשפט שהרשיעו, רשאי – בנוסף על כל עונש אחר – לפסול אותו מלהחזיק רישיון כאמור, לצמיתות או לתקופה מסוימת.
44. המסתייע ברכבו לביצוע עבירת מין (תיקון: תשנ"ו)
הורשע בעל רישיון נהיגה או בעל רישיון רכב על עבירה לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין, התשל"ז 1977 -, שבצועה נתאפשר או הוקל על ידי נהיגתו ברכב או על ידי השימוש ברכב שיש עליו רישיון, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מלהחזיק רישיון כאמור לתקופה שלא תפחת משלוש שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.
44א. פסילה מלהחזיק רישיון רכב (תיקון: תשכ"ה)
(א) הורשע אדם על עבירה לפי תקנה שהותקנה על פי פקודה זו האוסרת הסעת נוסעים בשכר ברכב פרטי או ברכב מסחרי, או השכרת רכב פרטי או רכב מסחרי לשם הסעה כאמור, או מתן הרשאה להסעה כאמור ברכב פרטי או ברכב מסחרי (להלן – עבירת הסעה), רשאי בית המשפט – בנוסף לכל עונש אחר – לפסול את בעל הרישיון לרכב שבו בוצעה עבירת ההסעה מלהחזיק ברישיון לסוג מסוים של רכב או לרכב מסוים, לצמיתות או לתקופה מסוימת.
(ב) הורשע בעל רכב על עבירת הסעה ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע בה, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מלהחזיק ברישיון לכל רכב או לסוג מסוים של רכב לתקופה שלא תפחת משנים-עשר חדשים, אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה כאמור לתקופה קצרה יותר.
45. פסילת נאשם בעוון או בפשע מלהחזיק ברישיון
(א) הוגשו הודעות אישום או כתב אישום נגד בעל רישיון נהיגה או בעל רישיון רכב על עוון או פשע, שביצועם נתאפשר או הוקל על ידי נהיגתו ברכב או על ידי השימוש ברכבו, רשאי בית המשפט המוסמך לדון בעבירה, לפסול את בעל הרישיון מלהחזיק בו, על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, או בא-כוחו או שוטר, אם היה משוכנע כי המשך הנהיגה על ידי הנאשם האמור או המשך השימוש ברכבו יש בהם משום סכנה לציבור, ואם אין הנאשם פסול לפי סעיף 46.
(ב) פסילה כאמור תהיה ל30- יום; אולם בית המשפט המוסמך לדון בעבירה רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור המשפט או עד למתן החלטה לפי סעיף 43.
(ג) החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתנת לעיון חוזר בהתאם להוראות סעיף 49.

 

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם