השבתת הרכב בגין נהיגה בשכרות

הכללים להשבתת הרכב קבועים בסעיף 57א(2) לפקודת התעבורה:
אלו העבירות שבגינן ניתן להשבית את הרכב
(1) הסעת נוסעים בשכר שלא על פי דין.
(2) הסעת נוסעים בשכר כאשר מס' הנוסעים הוא מעל המותר.
(3) הסעת נוסעים במונית מעל המותר.
(4) שימוש ברכב שלגביו נמסרה הודעת אי שימוש.
(5) נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף או לא תקף לסוג הרכב, למעט מקרים של אי-חידוש רישיון נהיגה.
(6) התרת נהיגה אסורה.
(7) נהיגה בזמן פסילה.
(8) נהיגה של נהג חדש ללא מלווה, או הסעת נוסעים מעל המותר לנהג חדש.
(9) נהיגה בשכרות.
(10) נהיגה תחת השפעת סמים/משקאות משכרים.
(11) הפקרה.
(12) הובלת מטען עודף.

החוק מאפשר לקצין משטרה, שיש לו יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד נהג, שעבר עבירת תנועה המצוינת בתוספת השביעית לפקודה, רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 ימים (במקרים נדירים שבמהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה כבר הודעת איסור שימוש על אותו רכב או שניתן לגביו צו איסור שימוש מטעם בית המשפט, רשאי הקצין למסור הודעת איסור שימוש לתקופה של 60 ימים.
רכב שנמסר לגביו הודעת איסור שימוש, יועבר למגרש אחסנה המיועד לכך, וכל הוצאות האחסנה ישולמו על ידי בעל הרכב.
המשטרה צריכה להודיע לרשות הרישוי על מתן הודעת איסור השימוש. העתק מההודעה יישלח לבעל הרכב, אם לא נמסר לו
במעמד מסירת הודעת איסור השימוש.
הודעת איסור שימוש ברכב שנמסרה לנהג שאינו בעל הרכב יישלח לבעל הרכב, באחת מדרכים אלה:

 (1) במסירה לידו ובאין למוצאו – במקום מגוריו או במקום עסקו, לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו 18 שנים. בתאגיד ובחבר בני אדם – במסירה במשרדו הרשום ברישיון הרכב או לידי אדם המורשה בדין לייצגו.
(2) במשלוח מברק למענו של בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב.
(3) במשלוח לפקסימיליה של תאגיד או של חבר בני אדם הרשום ברישיון הרכב. נשלחה ההודעה בדרך זו, תימסר הודעה בטלפון על המשלוח בפקסימיליה למשרד בעל הרכב בתוך 24 שעות משעת המשלוח. השולח יערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית שתכלול את פרטי ההודעה, את זמן השיחה ואת שמו של האדם שלו נמסרה ההודעה.

בקשה לביטול איסור שימוש וסיכוייה

בעל הרכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש וכן הנהג שקיבל את ההודעה, רשאים לבקש מבית המשפט לתעבורה לבטל את הודעת איסור השימוש.
בית המשפט יחליט בבקשה לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא כוחו או שוטר. בית המשפט יבטל את הודעת איסור השימוש אם נוכח כי התקיים אחד מאלה:

(א) הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
(ב) מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה.
(ג) בית המשפט רשאי לבטל את הודעת איסור השימוש, או לקבוע תקופה קצרה יותר לאיסור השימוש, בתנאים או ללא תנאים,
אם התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות זאת, ולעניין זה רשאי הוא להביא בחשבון, בין היתר, את הזיקה בין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב.
בית המשפט רשאי במקרים מסוימים לבדוק את הזיקה שבין בעל הרכב לבין הנהג. מקום שיוכח כי הנהג פעל מפורשות בניגוד להוראות בעל הרכב סיכוייה של הבקשה גבוהים יותר.

לבדיקת אלכוהול בדם לחץ כאן
להשבתת הרכב בגין נהיגה בשכרות לחץ כאן
לסירוב להיבדק בבדיקת אלכוהול לחץ כאן
לבדיקת נשיפה/אלכוהול לחץ כאן
לדרכים ותנאים לקביעת נהיגה בשכרות לחץ כאן
לנהיגה בשכרות ענישה לחץ כאן
לנהיגה בשכרות לחץ כאן
לפסילה מנהלית בגין שכרות ואלכוהול לחץ כאן

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם